ДОКУМЕНТАЦИЯ

 

Програмна система на ДГ "Здравец"

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННО НАПУСКАНЕ НА ДЕЦА ОТ ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ

ПРАВИЛНИК ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНИ И ЗДРАВОСЛОВНИ УСЛОВИЯ ЗА ВЪЗПИТАНИЕ, ОБУЧЕНИЕ И ТРУД

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДГ 'ЗДРАВЕЦ'

 

ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД

Етичен кодекс

Дневен режим в учебно време

Форми на педагогическо взаимодействие

План за квалификационна дейност за учебната 2017/2018 

Годишен план за дейността на ДГ "Здравец"