ДОКУМЕНТАЦИЯ

 

ЕТИЧЕН КОДЕКС

ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО БДП

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДГ "ЗДРАВЕЦ"

ДНЕВЕН РЕЖИМ

ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДГ "ЗДРАВЕЦ"

ПРАВИЛНИК ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА БЕЗОПАСТНИ И ЗДРАВОСЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ВЪЗПИТАНИЕ, ОБУЧЕНИЕ И ТРУД 

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА ДЕЦА ОТ ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПРЕДУЧИЛИЩНО ВЪЗПИТАНИЕ

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ