ДОКУМЕНТАЦИЯ

 

Форми на педагогическо взаимодействие

Правилник за дейността на детска градина "Здравец"

 

 

 

Правилник за вътрешния трудов ред

 

Годишен план за дейността на ДГ "Здравец"

 

 

Правилник за осигуряване на безопасни и здравословни условия на възпитание, обучение и труд

Етичен кодекс на работещите с деца

 

 

План за квалификационна дейност за учебната 2017/2018